ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ+30 210 6542760
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔευ - Παρ 09:00 - 18:00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Τα πρόστιμα για την online προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας - Ποιους θα αφορούν οι αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ

Στη συνέχεια της από 7-2-2018 απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ΦΕΚ 683/Β/27-2-2018, συμπληρωματική Υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προστίμων που θα επιβάλλει η ΕΔΠΠΙ.

Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης στις αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ, από την κοινοποίησή τους στα εμπλεκόμενα μέρη. Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής, ιδίως λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας, η διάρκεια και η επανάληψή της.

Οι αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ θα περιλαμβάνουν α) εντολή προς τους αποδέκτες της γνωστοποίησης για απομάκρυνση του περιεχομένου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα, η οποία πρέπει να είναι μόνιμη, εκτός αν στο μεταξύ ληφθεί άδεια από τους δικαιούχους, ή β) σε περιπτώσεις προσβολών μεγάλης κλίμακας ή σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο, φιλοξενείται σε διακομιστή εκτός της ελληνικής επικράτειας η ΕΔΠΠΙ καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό με τον πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό τεχνικά τρόπο. Ενδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η προσβολή μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα αντίστοιχα.

Η ΕΔΠΠΙ καθορίζει τη διάρκεια διακοπής πρόσβασης στο περιεχόμενο, η οποία για την περίπτωση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP addresses) μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) μήνες, ενώ για την περίπτωση των ονομάτων τομέων (domain names), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων υποτομέων (subdomains), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών.

Η ΕΔΠΠΙ επιπρόσθετα μπορεί να ζητά από τους παρόχους να κατευθύνουν τους συνδρομητές τους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδα, στην οποία η πρόσβαση έχει διακοπεί, σε οθόνη με μήνυμα που να τους πληροφορεί για τους λόγους διακοπής της πρόσβασης και νά τους ενημερώνει για ιστοσελίδες με νόμιμο περιεχόμενο.

Το πρόστιμο υπολογίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΔΠΠΙ για διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου. Στην απόφαση αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας, αν είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό του προστίμου, η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού υπέρ του οποίου πιστώνονται τα έσοδα από το εν λόγω πρόστιμο, ο οποίος είναι ο 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

Η κοινοποίηση απόφασης της επιβολής προστίμου πραγματοποιείται: α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011, ή β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
ΒΒΒ Ο παραβάτης καλείται να καταβάλει το πρόστιμο με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Επιστροφή