ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ+30 210 6542760
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔευ - Παρ 09:00 - 18:00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Καταστατικό ΕΠΟΕ

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

 

Σύμφωνα με την από 09/05/2023 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της εταιρίας με την επωνυμία Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ), που έχει την έδρα της στο Χαλάνδρι Αττικής (Λ. Μεσογείων 275) και η οποία λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Προστασίας Συγγενικών Δικαιωμάτων, δυνάμει της σχετικής με αριθμό πρωτ. 11086/5-12-1997 αδείας του Υπουργού Πολιτισμού και η οποία συστάθηκε με την με αριθμό 13.821/1-8-1991 συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Χαρίκλειας Τσιράκη, με την οποία συντάχθηκε και το καταστατικό αυτής, που δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία δημοσιεύσεων του Πρωτοδικείου Αθήνας στις 14/08/1991 με αύξοντα αριθμό 15855, αποφασίστηκε  η τροποποίηση των παρακάτω άρθρων: α) του άρθρου 3 με την προσθήκη ειδικότερων και νομοτεχνικά άρτιων διατάξεων που θα περιλαμβάνουν ρητά τα συγγενικά δικαιώματα των μελών στους σκοπούς του Οργανισμού, β) του άρθρου 9 λόγω της εισδοχής του μέλους «VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και της αποχώρησης του μέλους «ODEON A.E», γ) του άρθρου 14 σε σχέση με τις ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνται για συγκεκριμένες αποφάσεις και δ) των άρθρων 16,17 και 18, που αφορούν στην εκπροσώπηση, τον ορισμό νέου Προέδρου και τις αρμοδιότητες του Προέδρου, του Γενικού Διευθυντή και των εκπροσώπων σε ειδικές περιπτώσεις. Κατόπιν της ανωτέρω τροποποίησης, το καταστατικό της εταιρείας κωδικοποιείται σε ενιαίο κείμενο, το οποίο εφεξής ισχύει ως ακολούθως: 

 

 

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

 

 

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της Εταιρείας είναι «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος υπό τον οποίο διεξάγει τις εργασίες της είναι «ΕΠΟΕ».---------------------------------------------------

 

 

Άρθρο 2

ΕΔΡΑ

Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Χαλανδρίου Αττικής (Λ. Μεσογείων αρ. 275). Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα. ---------------------------------------------------

 

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) Η προστασία ενώπιον πάσης φύσεως και αρμοδιότητας δικαστηρίου και αρχής, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 18, όλων γενικώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των μελών της και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, που επιθυμούν να αναθέσουν, με καταπιστευτική μεταβίβαση ή παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, την προστασία αυτών στην Εταιρεία επί πάσης φύσεως οπτικοακουστικών εγγραφών, ενδεικτικώς και μόνο αναφερόμενων: εκπομπών ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοκασετών και όλων των μορφών οπτικοακουστικών εγγραφών επί προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών ή ψηφιακών (on – line ή off – line), βάσεων δεδομένων, ανεξαρτήτως όγκου, μορφής, πηγής ή περιεχομένου και επί όλων των συστατικών μερών τους, καθώς και επί πάσης φύσεως, προστατευομένων με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτόνομων υλικών, εξαρτημάτων και συναφών περιφερειακών ειδών, η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη για τη διαδραστική λειτουργία και την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα. Ενδεικτικά η προστασία αφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, που αφορούν: α) την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, των έργων τους και το πρωτότυπο και τα αντίτυπα έργα τους ή/ και την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης και της μετάδοσης μέσω ευρωζωνικών δικτύων, β) όσον αφορά το πρωτότυπο ή αντίτυπα (αντίγραφα) των έργων τους ή τους υλικούς φορείς με την εγγραφή των εκπομπών τους, τη διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, γ) την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των έργων τους και των ως άνω υλικών φορέων ή του υλικού φορέα με την εγγραφή των εκπομπών τους, δ) τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως (συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης και της μετάδοσης μέσω ευρωζωνικών δικτύων), κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των έργων  τους ή την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους, ε) την εισαγωγή των έργων τους και των ως άνω υλικών φορέων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί, στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και εν γένει δημόσια εκτέλεση με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης και της μετάδοσης μέσω ευρωζωνικών δικτύων των έργων τους και των ως άνω υλικών φορέων καθώς και την παρουσίαση αυτών στο κοινό, ζ) την αναμετάδοση των εκπομπών τους με οποιονδήποτε τρόπο, όπως ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δορυφόροι, καλώδια, ευρυζωνικά δίκτυα, η) την παρουσίαση στο κοινό των εκπομπών τους, θ) τη μετάφραση των έργων τους και ι) τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων τους. Επίσης και η προστασία των ίδιων ως άνω δικαιωμάτων επί κάθε άλλου εν γένει έργου των μελών της, προστατευόμενου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και συγγενικού δικαιώματος, ενσωματωμένου σε οιοδήποτε εν γένει υλικό φορέα, όπως ενδεικτικά υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών ή ψηφιακών βάσεων δεδομένων και σε σχέση με κάθε σχετικό συμφέρον και ζήτημα και ειδικότερα η προστασία εναντίον κάθε παράνομης ή αυθαίρετης αντιγραφής, συναλλαγής, επίδειξης, προβολής, μεταδόσεως δια τηλεοράσεως, καλωδιακής τηλεοράσεως, δορυφόρου και οποιουδήποτε άλλου μέσου ή χρήσεως οιουδήποτε των ως άνω έργων, χωρίς την άδεια των δικαιούχων και κατά παράβαση του Νόμου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς της λήψεως νομίμων μέτρων για λογαριασμό των μελών της και της προωθήσεως, υποστηρίξεως και ενθαρρύνσεως της συνεργασίας μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με την παραγωγή, διανομή ή επίδειξη αυτού του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 2) Η παρακολούθηση και έρευνα και τήρηση αρχείων για αναφορά και σύγκριση κάθε ζητήματος που επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμφέροντα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας επί κάθε μορφής οπτικοακουστικών εγγραφών και κάθε άλλου προστατευόμενου από την Εταιρεία έργου ή συγγενικού δικαιώματος, ψηφιακών βάσεων δεδομένων, τη χρήση αυτών και κάθε αξιοποίησή τους καθώς και η απόφαση, πρωτοβουλία και υποστήριξη κατάλληλων μεθόδων αντιμετωπίσεως κάθε ενδεχομένου που μπορεί να προκύψει και επηρεάζει τα εν λόγω συμφέροντα καθώς και η προστασία αυτών. 3) Η λήψη, συγκέντρωση και χρήση για τους σκοπούς της Εταιρείας αμοιβών, εισφορών, δικαιωμάτων εγγραφής και δωρεών από τα μέλη και τα συνεργαζόμενα μέλη και άλλους κατά το μέτρο που από καιρού εις καιρόν θα κρίνεται σκόπιμο. 4) Η κατάρτιση συμφωνιών με κάθε Κυβερνητική ή άλλη Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη), η οποία θα κρινόταν ότι συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας ή κάποιων από αυτούς και η απόκτηση από κάθε τέτοια Κυβέρνηση ή Αρχή δικαιωμάτων, προνομίων και παραχωρήσεων τις οποίες η Εταιρεία θα θεωρούσε επιθυμητό να ληφθούν και η διεκπεραίωση, άσκηση και εφαρμογή κάθε τέτοιας συμφωνίας, δικαιώματος, προνομίου και παραχωρήσεως.  5) Η προώθηση ή η συμβολή στην προώθηση οποιασδήποτε νομοθεσίας, η οποία θα κρινόταν ότι συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας.  6) Η αγορά, απόκτηση έναντι μισθώματος ή ανταλλάγματος, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση οποιαδήποτε εμπράγματης ή προσωπικής περιουσίας και οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προνομίων, τα οποία η Εταιρεία θα θεωρούσε απαραίτητα ή προσφορά για την προώθηση των σκοπών της.  7) Η πώληση, ενοικίαση, υποθήκευση, διάθεση ή επικερδής τοποθέτηση όλων ή οποιασδήποτε περιουσίας ή περιουσιακού στοιχείου της Εταιρείας κατά το μέτρο που θα κρινόταν πρόσφορο για την προώθηση των σκοπών της. 8) Ο δανεισμός και συγκέντρωση χρημάτων με παροχή ασφαλείας επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας, καθώς και η πώληση, βελτίωση, διαχείριση, αξιοποίηση, επικερδής τοποθέτηση και διάθεση της περιουσίας της Εταιρείας. 9) Η σύσταση και υποστήριξη ή συμβολή στη σύσταση και υποστήριξη οποιασδήποτε κοινωφελούς οργανώσεως ή ιδρύματος και η διάθεση χρηματικών ποσών ή παροχή εγγυήσεων για κοινωφελείς σκοπούς κατά τρόπο συνδεόμενο με τους σκοπούς της Εταιρείας ή σχεδιασμένο να προωθήσει τους σκοπούς της. 10) Η ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως η οποία συνεπάγεται ή συντελεί στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή ορισμένων απ’ αυτούς.------------------

 

 

Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2030.------------------------

 

 

Άρθρο 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πενήντα δύο ευρώ (352,00) Ευρώ, αφού έκαστο των μελών της Εταιρείας συνεισέφερε, κατά την είσοδό του, το ποσό των ογδόντα οχτώ (88) Ευρώ, σύμφωνα με παλαιότερες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. Επιπλέον, κάθε νέο μέλος που εισέρχεται στην Εταιρεία, σύμφωνα με τις από 08/12/2003 και 08/12/2005 αποφάσεις  Γενικών Συνελεύσεων των μελών της, βαρύνεται με την εφάπαξ καταβολή εισφοράς εγγραφής ποσού ογδόντα οχτώ (88) Ευρώ. --------------------------------------------

 

 

Άρθρο 6

ΠΟΡΟΙ

Πόροι της Εταιρείας είναι το ως άνω αρχικό κεφάλαιο της, οι εισφορές και οικονομικές ενισχύσεις των εταίρων της ή τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, οι κρατικές επιχορηγήσεις και όλα γενικώς τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία η Εταιρεία αποκτά κατά τη λειτουργία της. Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στην Εταιρεία τις εκάστοτε από τη Γενική Συνέλευση, κατ’ έτος, καθοριζόμενες, τακτικές ή/ και έκτακτες, εισφορές.-----------------------------------------------

 

 

Άρθρο 7

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Η Εταιρεία είναι αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με νομική προσωπικότητα (άρθ.784 Α.Κ.). Οι εταίροι της ουδεμία απολύτως ατομική ευθύνη έχουν έναντι της Εταιρείας, εκτός από την υποχρέωση καταβολής των αναφερομένων στα άρθρα 6 και 10 του παρόντος εισφορών και χρηματικών ποσών.---------------------

 

 

Άρθρο 8

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΩΝ

Απαγορεύεται απολύτως κάθε διανομή κεφαλαίου, κερδών και τόκων στα μέλη της Εταιρείας. Τα εισοδήματα και η περιουσία της Εταιρείας, από όπου και αν προέρχονται, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για την προώθηση των σκοπών της, όπως προσδιορίζονται στο παρόν Καταστατικό και ουδέν απολύτως μέρος της θα διατίθεται αμέσως ή εμμέσως, υπό μορφή μερισμάτων, δώρων ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο στα μέλη της Εταιρείας, συνομολογούμενου ότι η Εταιρεία δεν εμποδίζεται από τους ανωτέρω περιορισμούς και έχει το δικαίωμα να πληρώνει λογικές και κανονικές αμοιβές σε κάθε πρόσωπο για υπηρεσίες του παρασχεθείσες στην Εταιρεία.---------------------------------------

 

 

Άρθρο 9 

ΜΕΛΗ

Μέλη της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα νομικά ή/ και φυσικά πρόσωπα: 

  1. «FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» («FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.») που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής (Εθνάρχου μακαρίου και Φαληρέως 2 και εκπροσωπείται νόμιμα,   2) «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 99) και εκπροσωπείται νόμιμα,  3) «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA M.A.E» (πρώην «NOVA BROADCASTING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε»), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Αθηνών 106 και εκπροσωπείται νόμιμα, 4)«VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» («VODAFONE-PANAFON»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Τζαβέλλα 3) και εκπροσωπείται νόμιμα, 5) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ» που εδρεύει στην Αθήνα (Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7 και Μακρή) και εκπροσωπείται νόμιμα και όσα άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δεχθεί στο μέλλον ως νέα μέλη η Γενική Συνέλευση.--------------------------------------------

1. Τα ως άνω μέλη της Εταιρείας μεταβιβάζουν καταπιστευτικά στην τελευταία, το δικαίωμα προστασίας των αναφερόμενων στο άρθρο 3 του παρόντος δικαιωμάτων τους, προς το σκοπό της προστασίας και μόνον, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο θα ανανεώνεται αυτόματα, για αντίστοιχη περίοδο τριών (3) ετών, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία κάποιο μέλος δηλώσει, πριν την εκπνοή της τριετίας, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση ή ότι επιθυμεί να ισχύει η εν λόγω καταπιστευτική μεταβίβαση για μικρότερη χρονική περίοδο. Κάθε μέλος μπορεί ανά πάσα στιγμή να περιορίσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, για το οποίο μεταβιβάζει το δικαίωμα προστασίας στην Εταιρεία, καθώς και να εξαιρεί της προστασίας συγκεκριμένα έργα του, με μονομερή δήλωσή του προς την Εταιρεία, η οποία θα επιφέρει τα αποτελέσματά της ένα μήνα μετά την κοινοποίησή της.

 

2. Με το παρόν δημιουργούνται οι ακόλουθες έξι (6) κατηγορίες μελών: Κατηγορία «Α», Κατηγορία «Β», Κατηγορία «Γ», Κατηγορία «Δ», Κατηγορία «Ε» και Κατηγορία Επίτιμων Μελών.------------------------------------------

 

3. Τα μέλη της Κατηγορίας «Α» πληρώνουν την ετήσια τακτική εισφορά, που προσδιορίζεται με απόφαση της αναφερόμενης στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένης με πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των ψήφων. Τα μέλη της Κατηγορίας «Α» διαθέτουν οκτώ (8) ψήφους το καθένα.-----

 

4. Τα μέλη της Κατηγορίας «Β» πληρώνουν τα τρία τέταρτα (3/4) της ετήσιας εισφοράς των μελών της Κατηγορίας «Α» και διαθέτουν έξι (6) ψήφους το καθένα.--------------

 

5. Τα μέλη της Κατηγορίας «Γ» πληρώνουν το ήμισυ (1/2) της ετήσιας εισφοράς των μελών της Κατηγορίας «Α» και διαθέτουν τέσσερις (4) ψήφους το καθένα.---------------

 

6. Τα μέλη της Κατηγορίας «Δ» πληρώνουν το ένα τέταρτο (1/4) της ετήσιας εισφοράς των μελών της Κατηγορίας «Α» και διαθέτουν δύο (2) ψήφους το καθένα.---

 

7. Τα μέλη της Κατηγορίας «Ε» πληρώνουν το ένα όγδοο (1/8) της ετήσιας εισφοράς των μελών της κατηγορίας «Α» και διαθέτουν μία (1) ψήφο μόνο.---------------------------

 

8. Τα μέλη της Κατηγορίας Επιτίμων Μελών δεν έχουν υποχρέωση καταβολής οικονομικής εισφοράς, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς εγγραφής του άρθρου 5 του παρόντος, και δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. ---------------------------------------------------

 9. Η ετήσια εισφορά των μελών στις ανωτέρω πέντε κατηγορίες αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.----------------------------------

 

Η Γενική Συνέλευση, κατά την εξέταση αιτήσεων εισδοχής νέων μελών δικαιούται, με την πλειοψηφία του άρθρου 14 παρ. 6, μετά από συνεκτίμηση διαφόρων στοιχείων σχετικών με το πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση, να θέσει ως προϋπόθεση αποδοχής της σχετικής αιτήσεως την εκ μέρους του αιτούντος αποδοχή εντάξεώς του, για το προσδιοριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση χρονικό διάστημα, σε κατηγορία μέλους ανώτερη της κατηγορίας «Δ» και καταβολή για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα ετήσιας εισφοράς μέλους κατηγορίας «Α», «Β» ή «Γ».----------------- 

 

 

Άρθρο 10

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη μπορούν να αποχωρήσουν από την Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου οποιουδήποτε έτους, υπό τον όρο ότι θα έχουν κοινοποιήσει σε αυτήν, με συστημένη επιστολή, σχετική γραπτή δήλωσή τους μέχρι την 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Τα μέλη που αποχωρούν κατ’ αυτό τον τρόπο εξακολουθούν να είναι υπόχρεα για την πληρωμή κάθε εισφοράς οφειλόμενης για ολόκληρο το έτος της αποχωρήσεώς τους ή προηγούμενα έτη. Εάν, για οποιαδήποτε λόγο, η δήλωση αποχώρησης κοινοποιηθεί από το μέλος στην Εταιρεία μετά την 30η Νοεμβρίου, το μέλος είναι υπόχρεο, επιπλέον, για την καταβολή πρόσθετου χρηματικού ποσού, ίσου με το ποσό της τακτικής ετήσιας εισφοράς, την οποία ήταν υποχρεωμένο να καταβάλει κατά το έτος αποχώρησής του, τα δε αποτελέσματα της δήλωσης αποχώρησης επέρχονται την 31η Δεκεμβρίου, οπότε παύει η ιδιότητα του μέλους. Το ποσό αυτό, το μέλος που αποχωρεί, υποχρεούται να το καταβάλει στην Εταιρεία εξ ολοκλήρου και χωρίς προηγούμενη όχληση, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους αποχωρήσεώς του.--------------------------------------

Σε κάθε περίπτωση αποχώρησης, εκτός της καταβολής τυχόν οφειλόμενων εισφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται, επιπλέον, να καταβάλει και κάθε άλλο χρηματικό ποσό, προς το σκοπό κάλυψης της αναλογικής συμμετοχής του, βάσει της κατηγορίας μέλους στην οποία ανήκει, στα έξοδα εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων, οι οποίες προέκυψαν από ενέργειες που έγιναν για λογαριασμό του, από την είσοδό του στην Εταιρεία έως και την αποχώρησή του και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.--------------------------------

Σε όλες τις περιπτώσεις αποχωρήσεως μέλους η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών.-------------------------------------

 

 

Άρθρο 11

ΑΠΟΒΟΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ

Τα μέλη αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους αν:-----------------------

1. Σε συνεδρίασή της, στην οποία το μέλος κλήθηκε να παραστεί με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) και κατά την οποία του δόθηκε η ευκαιρία να ακουσθεί, η Γενική Συνέλευση αποφασίσει, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των ψήφων, ότι για το συμφέρον της Εταιρείας η περαιτέρω συμμετοχή αυτού του μέλους στην Εταιρεία είναι ανεπιθύμητη. Οι σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι ανέκκλητες.--------------------------------

2. Το μέλος με γραπτή δήλωση του αποχωρήσει από την Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού.-------------------------------------------------------------------

3. Το μέλος καθυστερεί την πληρωμή της ετήσιας εισφοράς του, ή κάθε άλλη πληρωμή προς την Εταιρεία, επί διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών και η Εταιρεία με έγγραφο της το καλέσει να προβεί στις πληρωμές αυτές, τα δε καθυστερούμενα ποσά δεν πληρωθούν μέσα στην προθεσμία την ταχθείσα με το ανωτέρω έγγραφο.----------------------------------------------------------------------------

4. Στις περιπτώσεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία δεν κωλύεται να αξιώσει την πληρωμή των ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων ετήσιων, τακτικών ή έκτακτων, εισφορών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου χρηματικού ποσού, που αφορά στην αναλογική συμμετοχή του μέλους στα έξοδα των δικαστικών υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος.-----------------------------------------------------------------

5. Και στις περιπτώσεις αποβολής της ιδιότητας μέλους του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών.--------------------------------------------------

 

Άρθρο 12

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία διοικείται και εκπροσωπείται από τα όργανα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 13 έως 19 του Καταστατικού της. Κάθε ένα από τα όργανα αυτά, έχει τις εξουσίες τις προσδιοριζόμενες στα εν λόγω άρθρα.-------------------------------------------------------------

 

 

Άρθρο 13

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των εταίρων αποτελείται από όλα τα μέλη της Εταιρείας και είναι το ανώτατο όργανο διοικήσεώς της.-----------------

 

1. Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι νομίμως λαμβανόμενες αποφάσεις της δεσμεύουν όλους τους εταίρους και αυτούς ακόμη τους διαφωνούντες ή απόντες.---------------------------------------------------------------

 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει:-----------

α) Για την εκλογή, αντικατάσταση και ανανέωση της θητείας του Προέδρου, του Γενικού Διευθυντή και των νομίμων εκπροσώπων της Εταιρείας και τον καθορισμό της διάρκειας της θητείας τους.-----------------------------

β) Για την τροποποίηση του Καταστατικού.-------------------------------

γ) Για τη συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας.---------------------------

δ) Για την εισδοχή και αποβολή μελών.------------------------------------

ε) Για την επιβολή εισφορών στα μέλη --------------------------------

στ) Για τη δημιουργία, κάλυψη και διατήρηση του αποθεματικού της Εταιρείας και----- 

ζ) Για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται ρητά από το καταστατικό της Εταιρείας.------------------------------------------------------

 

 

Άρθρο 14

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην Αθήνα. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον Γενικό Διευθυντή, δύο (2) μήνες πριν το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους. Τα μέλη προσκαλούνται στη Γενική Συνέλευση με τηλεομοιοτυπίες (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), που περιέχουν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που το θεωρεί αναγκαίο καθώς και κάθε φορά που η σύγκληση αυτή ζητηθεί από τα μισά (1/2) τουλάχιστον από τα μέλη της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το μισό (1/2) τουλάχιστον από το σύνολο των ψήφων.      προσδιορίζοντας στη σχετική επιστολή τους τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν.--------------------------------------------------------

Οι συνεδριάσεις προεδρεύονται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας.---------------------------

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέλθει χωρίς την τήρηση των ανωτέρω διατυπώσεων αν όλα τα μέλη είναι παρόντα.------------------------------------------

3. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, αν παρίστανται σ’ αυτή τα μισά (1/2) τουλάχιστον από τα μέλη της Εταιρείας αντιπροσωπεύοντα το μισό (1/2) τουλάχιστον από το σύνολο των ψήφων. Τα μέλη που έχουν δηλώσει αποχώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ανωτέρω οριζόμενης απαρτίας. -----------

4. Στη Συνέλευση κάθε μέλος έχει τον αριθμό ψήφων, ο οποίος αντιστοιχεί στην κατηγορία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου 9 (παρ. 3 - 7). Η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση της χειρός, εκτός αν κάποιο από τα παρόντα μέλη ζητήσει μυστική ψηφοφορία.------------------------------------------------------------------------

5. Εκτός από τις περιπτώσεις της επόμενης παραγράφου 6, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των ψήφων των παρισταμένων (συνήθης πλειοψηφία). -------------------------------------------------------

6. Απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) του συνολικού αριθμού των ψήφων όλων των εταίρων στις ακόλουθες περιοριστικώς απαριθμούμενες περιπτώσεις:---------------

α) Για την εισδοχή και αποβολή μελών.------------------------------------

β) Για την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού και τη διάλυση της Εταιρείας.----

γ) Για τον καθορισμό ετησίας εισφοράς, η οποία θα υπερβαίνει κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) την εισφορά του αμέσως προηγουμένου έτους.----------------------------------------

δ) Στην περίπτωση του άρθρου 9 παρ. 9 εδ. β΄.----------------------------------------------

ε) Για την αλλαγή κατηγορία μέλους.--------------------------------------------

 

 

Άρθρο 15

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται με απλή εξουσιοδοτική επιστολή του να αναθέτει την αντιπροσώπευσή του στη Γενική Συνέλευση σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της εκλογής του.-----------------------------------------

 

 

Άρθρο 16

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, καθώς και όσες τυχόν του παρέχονται με άλλες διατάξεις του παρόντος καταστατικού: ----------------------------

α) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και προεδρεύει στις συνεδριάσεις της.-------------------

β) Εκφράζει υπεύθυνα τις απόψεις της Εταιρείας σε κάθε περίπτωση δημοσίων ανακοινώσεών της προς το κοινό και τα μέσα μαζικά ενημέρωσης.-------------------------

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Γενικός Διευθυντής. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζει και τη διάρκεια της θητείας του. Πρόεδρος της Εταιρείας, για το χρονικό διάστημα από 09/05/2023 έως 31/12/2024, ορίζεται με το παρόν ο κ. Δημοσθένης Βασιλόπουλος του Αναστασίου, κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 574723/ 12/7/2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, κάτοικος Αμαρουσίου (Λ. Κηφισίας αρ. 99).-----------------------------------------

 

Άρθρο 17

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΝΟΜΙΜΟΙ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αναθέτει τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων στον Πρόεδρο, ή/και στον Γενικό Διευθυντή ή/και σε τρίτο πρόσωπο δυνάμει σχετικής αποφάσεώς της, προσδιορίζοντας ειδικά το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, εκτός των όσων τους ανατίθενται με τα άρθρα 16, 17 και 18. Ο διορισμός, αντικατάσταση και ο καθορισμός της διάρκειας της θητείας του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση. Ο Γενικός Διευθυντής εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, διεκπεραιώνει τις τρέχουσες εργασίες, εποπτεύει το προσωπικό, ελέγχει τις δραστηριότητές του και συντάσσει εκθέσεις, καθώς και τον ετήσιο προϋπολογισμό, ο οποίος υποβάλλεται προς συζήτηση και έγκριση στη Γενική Συνέλευση, προβαίνει σε πάσης φύσεως ενέργειες και εκπροσωπεί την Εταιρεία για τη διεκπεραίωση πάσης φύσεων εργασιών που έχουν σχέση με την εξυπηρέτηση της καθημερινής λειτουργίας της Εταιρείας, έναντι κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου και πάσης Αρχής, δημόσιας, διοικητικής ή άλλης, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών ιδρυμάτων.-----------------------------

Ο Γενικός Διευθυντής υποβάλλει τις αναφορές του στη Γενική Συνέλευση  και παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της.---------------------------------------

2. Ο κ. Γεώργιος Μίχος του Χαραλάμπους και της Σουλτάνας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ083147 /25-09-2007, κάτοικος Χαλανδρίου (Λ. Μεσογείων αρ. 275), ορίζεται με το παρόν ως Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 09/05/2023 έως 31/12/2024.----------------------------------------------

Οι κ.κ. 1) Θεόδωρος Πετσίνης, του Αθανασίου και της Δήμητρας, κάτοχος του με αριθμό AI 512524 /02-03-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, 2) Δημήτριος Ξηρούτσικος, του Σπυρίδωνα και της Αγλαΐας, κάτοχος του με αριθμό ΑΚ 198311 /04-07-2014 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας  3) Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος του Σταύρου και της Αικατερίνης κάτοχος του με αριθμό ΑΗ 165619/ 17-11-2008 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και 4) Παντελής Πέταλης του Ευάγγελου κάτοχος του με αριθμό ΑΙ 089560/ 06-10-2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, κάτοικοι όλοι οι παραπάνω Χαλανδρίου (Λ. Μεσογείων αρ. 275), ορίζονται με το παρόν ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 09/05/2023 έως 31/12/2024.--------------------------------------

 

Άρθρο 18

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ

1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων των επομένων παρ. 2 και 3, και του άρθρου 17 ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής και άλλης δημόσιας Αρχής και γενικά ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η Εταιρεία εκπροσωπείται νόμιμα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και δεσμεύεται από τον Πρόεδρο  και τον Γενικό Διευθυντή της, οι οποίοι ενεργώντας από κοινού υπογράφουν κάτω από τη σφραγίδα της Εταιρείας.-------------------------------

2. Ειδικά για τις παρακάτω τραπεζικές συναλλαγές: α) έκδοση επιταγών της εταιρείας,  β) οπισθογράφηση προς είσπραξη επιταγών τρίτων και κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, γ) ανάληψη μετρητών για ποσά μεγαλύτερα των χιλίων ευρώ (1.000€) και δ) άνοιγμα και κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού, απαιτούνται οι υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας. 

3. Ειδικά, η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον κάθε Ποινικού και Πολιτικού Δικαστηρίου κάθε βαθμού και κάθε δικαιοδοσίας, καθώς και ενώπιον κάθε Δικαστικής, Εισαγγελικής, Ανακριτικής και Αστυνομικής Αρχής από τον Γενικό Διευθυντή και καθένα από τους κατ’ άρθρο 17 παράγραφος 2 νομίμους εκπροσώπους της. Συγκεκριμένα, κάθε ένα απ’ αυτά τα πρόσωπα (Γενικός Διευθυντής – νόμιμοι εκπρόσωποι), ενεργώντας από κοινού ή το καθένα μόνο του για λογαριασμό της Εταιρείας, δικαιούται, ενδεικτικά, να υποβάλλει αγωγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, μηνύσεις, εγκλήσεις και δηλώσεις παραστάσεως προς υποστήριξη της κατηγορίας για οποιοδήποτε ποσό χρηματικής ικανοποιήσεως, λόγω ηθικής βλάβης, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Εισαγγελικής, Ανακριτικής και Αστυνομικής Αρχής και κάθε Πολιτικού και Ποινικού και Δικαστηρίου κάθε βαθμού, έτι δε μέχρι και του Αρείου Πάγου και της εκδόσεως αμετακλήτου αποφάσεως, να ασκεί για λογαριασμό της Εταιρείας και των αντιπροσωπευόμενων από αυτήν μελών της όλα τα προβλεπόμενα από το Νόμο ένδικα μέσα κατά αποφάσεων και βουλευμάτων οποιουδήποτε πολιτικού ή ποινικού Δικαστηρίου επί υποθέσεων στις οποίες η Εταιρεία είναι διάδικος και υποστηρίζουσα την κατηγορία, ενεργούσα για λογαριασμό της ίδιας ή/ και των μελών της, να διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους και να ορίζει αντικλήτους και γενικώς να προβαίνει σε όλες τις πράξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προστασία των συμφερόντων και σκοπών  της Εταιρείας και των μελών της.

4. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία εκπροσωπείται νομίμως ενώπιον κάθε Διοικητικής Αρχής συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), της Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (ΕΔΠΠΙ) και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) από τον Γενικό Διευθυντή και καθένα από τους κατ’ άρθρο 17 παράγραφος 2 νομίμους εκπροσώπους της. Συγκεκριμένα, κάθε ένα απ’ αυτά τα πρόσωπα (Γενικός Διευθυντής – νόμιμοι εκπρόσωποι), ενεργώντας από κοινού ή το καθένα μόνο του για λογαριασμό της Εταιρείας, δικαιούται, ενδεικτικά, να υποβάλλει αναφορές, καταγγελίες, υπομνήματα, αποδεικτικά στοιχεία και γενικώς να προβαίνει σε όλες τις πράξεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την προστασία των συμφερόντων και σκοπών  της Εταιρείας και των μελών της.------------------------------------------

 

Άρθρο 19

Καταργήθηκε με την σχετική από 5 Δεκεμβρίου 2006 απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μελών της Εταιρείας.---------------------------------------

 

 

Άρθρο 20

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο λογιστικός έλεγχος της Εταιρείας θα γίνεται κάθε χρόνο από εξωτερικούς ελεγκτές.-----------------------------------------------------------

 

 

 

Άρθρο 21

ΒΙΒΛΙΑ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η Εταιρεία θα τηρεί όλα τα οριζόμενα από το Νόμο λογιστικά βιβλία και στοιχεία, καθώς επίσης και πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων.-------------------------------------------------

Τα αποσπάσματα και αντίγραφα των πρακτικών αυτών επικυρώνονται είτε από τον Πρόεδρο είτε από τον γενικό Διευθυντή της Εταιρείας με τη θέση σφραγίδας, που φέρει την επωνυμία της Εταιρείας και της υπογραφής ενός εξ αυτών------------------------

Η Εταιρεία θα διατηρεί Τραπεζικό Λογαριασμό στο όνομά της μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται όλες οι συναλλαγές της.----------------------------------

 

Άρθρο 22

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Από τη στιγμή της διαλύσεως της η Εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου. Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Αν τέτοια απόφαση δεν ληφθεί, ο Πρόεδρος, και σε περίπτωση κωλύματος του ο τελευταίος Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας, ενεργεί ως εκκαθαριστής.----------------------------------------------------------------------

Αν κατά τη διάλυση της Εταιρείας και μετά την εκκαθάριση και εξόφληση όλων των πάσης φύσεως υποχρεώσεών της, απομένει οποιαδήποτε περιουσία, η περιουσία αυτή δεν θα διανέμεται στα μέλη της Εταιρείας, αλλά θα δίδεται ή μεταβιβάζεται σε οποιοδήποτε άλλο Οργανισμό ή Εταιρεία, που έχει σκοπούς παρόμοιους προς τους σκοπούς της Εταιρείας ή σε φιλανθρωπικό ίδρυμα ή στο Κράτος, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της». ---------------------------------------------------------------------------------

2. Σε περίπτωση κατά την οποία πτωχεύσει ή, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, λυθεί κάποιο από τα μέλη, η Εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών.------------------------

3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Εταιρείας από κάποιο μέλος, η Εταιρεία θα συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών μελών.--------------------------------------------------------------

 

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν και βεβαιώθηκαν, υπογράφηκαν από όλους τους συμβαλλομένους εταίρους, έλαβε δε έκαστος εξ αυτών από ένα. Το τέταρτο θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το πέμπτο εξ αυτών θα κατατεθεί προς δημοσίευση στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
 

1) Για την «FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E»
Ειρήνη Σουγανίδου


2) Για την  «Ο.Τ.Ε Α.Ε»
Δημήτριος Γρηγορόπουλος


3) Για την «NOVA TELECOMMUNICATIONS & MEDIA M.A.E»
Κυριακή Σιλβεστριάδου


4) Για την «VODAFONE-PANAFON»
Αικατερίνη Σταθάκη