ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ+30 210 6542760
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔευ - Παρ 09:00 - 18:00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Σκοπός

Σκοπός της Εταιρίας είναι :

1) Η προστασία, ενώπιον πάσης φύσεως και αρμοδιότητας δικαστηρίου και αρχής, όλων γενικώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων των μελών της και τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων που επιθυμούν να αναθέσουν, με καταπιστευτική μεταβίβαση ή παροχή σχετικής πληρεξουσιότητας, την προστασία αυτών στην Εταιρία επί πάσης φύσεως οπτικοακουστικών έργων, ενδεικτικώς και μόνο αναφερόμενων κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοκασετών και όλων των μορφών οπτικοακουστικών εγγραφών επί προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών ή ψηφιακών (on – line ή off – line), βάσεων δεδομένων, ανεξαρτήτως όγκου, μορφής, πηγής ή περιεχομένου και επί όλων των συστατικών μερών τους, καθώς και επί πάσης φύσεως, προστατευομένων με τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, αυτόνομων υλικών, εξαρτημάτων και συναφών περιφερειακών ειδών, η χρήση των οποίων είναι απαραίτητη για τη διαδραστική λειτουργία και την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα. Ενδεικτικά η προστασία αφορά στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών που αφορούν :

  • την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή των έργων τους και το πρωτότυπο και τα αντίτυπα των ταινιών τους με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει,
  • τη διανομή στο κοινό των έργων τους και των ως άνω υλικών φορέων που έχουν παραγάγει με πώληση ή με άλλους τρόπους,
  • την εκμίσθωση ή το δημόσιο δανεισμό των έργων τους και των ως άνω υλικών φορέων,
  • τη διάθεση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση όπου και όταν ο ίδιος επιλέγει, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα των ταινιών τους,
  • την εισαγωγή των έργων τους και των ως άνω υλικών φορέων που παρήχθησαν στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεσή τους ή, εφόσον πρόκειται για εισαγωγή από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αν το δικαίωμα της εισαγωγής τους στην Ελλάδα είχε συμβατικά διατηρηθεί, στ) τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και εν γένει δημόσια εκτέλεση με οποιοδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης της δορυφορικής μετάδοσης ή καλωδιακής αναμετάδοσης των έργων τους και των ως άνω υλικών φορέων καθώς και την παρουσίαση αυτών στο κοινό,
  • τη μετάφραση των έργων τους
  • τη διασκευή, την προσαρμογή ή άλλες μετατροπές των έργων τους
  • Επίσης και η προστασία των ίδιων ως άνω δικαιωμάτων επί κάθε άλλου εν γένει έργου των μελών της προστατευόμενου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων και ενσωματωμένου σε οιοδήποτε εν γένει υλικό φορέα, όπως ενδεικτικά υλικοί φορείς ήχου ή εικόνας ή εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών ή ψηφιακών βάσεων δεδομένων και σε σχέση με κάθε σχετικό συμφέρον και ζήτημα και ειδικότερα η προστασία εναντίον κάθε παράνομης ή αυθαίρετης αντιγραφής, συναλλαγής, επίδειξης, προβολής, μεταδόσεως δια τηλεοράσεως, καλωδιακής τηλεοράσεως, δορυφόρου και οποιουδήποτε άλλου μέσου ή χρήσεως οιουδήποτε των ως άνω έργων, χωρίς την άδεια των δικαιούχων και κατά παράβαση του Νόμου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένων ενδεικτικώς της λήψεως νομίμων μέτρων για λογαριασμό των μελών της και της προωθήσεως, υποστηρίξεως και ενθαρρύνσεως της συνεργασίας μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με την παραγωγή, διανομή ή επίδειξη αυτού του υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

 2) Η παρακολούθηση και έρευνα και τήρηση αρχείων για αναφορά και σύγκριση κάθε ζητήματος που επηρεάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμφέροντα προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας επί κάθε μορφής οπτικοακουστικών εγγραφών και κάθε άλλου προστατευομένου από την εταιρία έργου ή ψηφιακών βάσεων δεδομένων, τη χρήση αυτών και κάθε αξιοποίηση τους καθώς και η απόφαση, πρωτοβουλία και υποστήριξη κατάλληλων μεθόδων αντιμετωπίσεως κάθε ενδεχομένου που μπορεί να προκύψει και επηρεάζει τα εν λόγω συμφέροντα καθώς και η προστασία αυτών.

3) Η λήψη, συγκέντρωση και χρήση για τους σκοπούς της Εταιρίας αμοιβών, εισφορών, δικαιωμάτων εγγραφής και δωρεών από τα μέλη και από τα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά το μέτρο που θα κρίνεται σκόπιμο.

4) Η κατάρτιση συμφωνιών με κάθε Κυβερνητική ή άλλη Αρχή (ανώτατη, δημοτική, τοπική ή άλλη), η οποία θα κρινόταν ότι συμβάλλει στην προώθηση των σκοπών της Εταιρίας ή κάποιων από αυτούς και η απόκτηση από κάθε τέτοια Κυβέρνηση ή Αρχή δικαιωμάτων, προνομίων και παραχωρήσεων τις οποίες η Εταιρία θα θεωρούσε επιθυμητό να ληφθούν και η διεκπεραίωση, άσκηση και εφαρμογή κάθε τέτοιας συμφωνίας, δικαιώματος, προνομίου και παραχωρήσεως.

5) Η προώθηση ή η συμβολή στην προώθηση οποιασδήποτε νομοθεσίας, η οποία θα κρινόταν ότι συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας.

6) Η αγορά, απόκτηση έναντι μισθώματος ή ανταλλάγματος, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση οποιαδήποτε εμπράγματης ή προσωπικής περιουσίας και οιωνδήποτε δικαιωμάτων ή προνομίων τα οποία η Εταιρία θα θεωρούσε απαραίτητα ή προσφορά για την προώθηση των σκοπών της.

7) Η πώληση, ενοικίαση, υποθήκευση, διάθεση ή επικερδής τοποθέτηση όλων ή οποιασδήποτε περιουσίας ή περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας κατά το μέτρο που θα κρινόταν πρόσφορο για την προώθηση των σκοπών της.

8) Ο δανεισμός και συγκέντρωση χρημάτων με παροχή ασφαλείας επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας, καθώς και η πώληση, βελτίωση, διαχείριση, αξιοποίηση, επικερδής τοποθέτηση και διάθεση της περιουσίας της Εταιρίας.

9) Η σύσταση και υποστήριξη ή συμβολή στη σύσταση και υποστήριξη οποιασδήποτε κοινωφελούς οργανώσεως ή ιδρύματος και η διάθεση χρηματικών ποσών ή παροχή εγγυήσεων για κοινωφελείς σκοπούς κατά τρόπο συνδεόμενο με τους σκοπούς της Εταιρίας ή σχεδιασμένο να προωθήσει τους σκοπούς της.

10) Η ενέργεια οποιασδήποτε πράξεως η οποία συνεπάγεται ή συντελεί στην επίτευξη των ανωτέρω σκοπών ή ορισμένων απ’ αυτούς.