ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ+30 210 6542760
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΔευ - Παρ 09:00 - 18:00
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υποβολή καταγγελίας

Διαδικασίες Χειρισμού Καταγγελιών & Επίλυσης Διαφορών

1. Για κάθε διαφορά ή/και παράπονο που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ της ΕΠΟΕ και των εταιριών - μελών της, ή με τους Οργανισμούς που πιθανώς θα συνδεθεί στο μέλλον η ΕΠΟΕ με σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο καταγγελίας στα πλαίσια λειτουργίας της.
2. Η καταγγελία πρέπει να κατατίθεται στην ΕΠΟΕ εγγράφως, με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει ο καταγγέλων (ταχυδρομείο, courier, e-mail, φόρμα καταγγελίας κ.τ.λ.). Το e-mail επικοινωνίας μας είναι το [email protected].
3. Για να είναι αποδεκτή η καταγγελία, ο καταγγέλων πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσει ονοματεπώνυμο, εταιρία που εκπροσωπεί, ιδιότητα και στοιχεία επικοινωνίας. 
4. Η ΕΠΟΕ θα ενημερώνει τον καταγγέλοντα για την λήψη της καταγγελίας του, το συντομότερο δυνατόν ή το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας.
5. Κάθε καταγγελία θα εξετάζεται από τριμελή επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον Γενικό Διευθυντή της ΕΠΟΕ, τον Επιχειρησιακό Διευθυντή και τον Νομικό Σύμβουλο της εταιρίας. Η επιτροπή απαντά εγγράφως και αιτιολογημένως στον καταγγέλοντα, με έναν από τους προαναφερόμενους τρόπους επικοινωνίας, εντός προθεσμίας δώδεκα (12) εργασίμων ημερών από την λήψη της καταγγελίας.
6. Αν απαιτηθούν περαιτέρω στοιχεία για την τεκμηρίωση της καταγγελίας, η ΕΠΟΕ μπορεί να τα ζητήσει από τον καταγγέλοντα εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΠΟΕ οφείλει να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα το αργότερο εντός επτά (7) ημερών, από την ημέρα λήψης των συμπληρωματικών στοιχείων.


Για την άμεση υποβολή καταγγελίας, συμπληρώστε την ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ